Zoeken

Visitatie traject

De NMV heeft als missie het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

De Erkenningstrajecten dragen bij aan het bewaken van de kwaliteit van de VMO-scholen. In de eerste plaats doordat de scholen eens per zes jaar aan de NMV laten zien op welke manier zij gestalte geven aan montessori-onderwijs en in de tweede plaats doordat de scholen commissieleden leveren voor de commissies van andere scholen. Deelname aan een commissie levert een belangrijke bewustwording op vanuit de gedachte “een advies aan een ander doet een beroep op jezelf”. Door intensief naar scholen van collega’s te kijken, kijk je ook met een andere blik naar je eigen school.

Het uitgangspunt is ‘insluiten’: het VMO wil graag dat de basiskwaliteit op de VMO-scholen zo hoog is dat er recht gedaan wordt aan de ideeën van Maria Montessori én vindt het belangrijk dat er veel montessorischolen voor voortgezet onderwijs zijn. Daarnaast wil het VMO graag dat iedere VMO-school bezig is om zich voortdurend te verbeteren. Als collectief leveren we hier een bijdrage aan.

Het doel van de Erkenningstrajecten is om de kwaliteit van de VMO-scholen te behouden én om die kwaliteit zo mogelijk te vergroten waarbij de expertise (van de medewerkers) van de scholen benut wordt.

In het Erkenningsdocument laat een school zien op welke wijze ze het montessorionderwijs vormgeeft en op welke manier dit herkenbaar is in de school. Ze toont erin aan op welke manier ze werkt aan het bereiken van de drie brede Montessoridoelen voor haar leerlingen:

  • zelfstandigheid

  • maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • creativiteit

Het Erkenningsdocument laat ook zien hoe de school haar eigen uitwerking geeft aan de zes karakteristieken: 

  1. Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen gericht op cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, hart en handen

  2. Leren kiezen: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te maken.

  3. Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen.

  4. Sociaal leren: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van VMO-scholen.

  5. Samenhang in leerstof: de nota ‘het Montessorionderwijs in de 21ste eeuw’ geeft aan dat leerlingen baat hebben bij het onderzoeken van werkelijkheidsgebieden. Daarmee worden de grenzen tussen de traditionele vakken overschreden.

  6. Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de ‘oefeningen voor het dagelijks leven’ van de montessori basisschool, schenken VMO-scholen aandacht aan oefeningen voor het maatschappelijk leven.

Op een erkende montessorischool zijn de drie brede doelen met daarbij de karakteristieken als bouwstenen zichtbaar in de school en in de school als totale organisatie. In het Erkenningsdocument werkt de school dit uit voor de gebieden onderwijs/opvoeding, kwaliteit, personeel en organisatie.

Voorheen werden de scholen bezocht door een visitatiecommissie. De rapporten van de bezoeken tussen 2011 en 2017 zijn hieronder te vinden. 

Vanaf 2018 zijn er Erkenningstrajecten. De verslagen van die trajecten worden ook hier gepubliceerd. 

Rapportage 2011 - 2017

Nieuws
22/10/2019 20th Montessori Europe Congres, “ Montessori from the inside out”
Lees meer
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine